Duyurular
Son Eklenen Albümler
  • Abisad Şampiyonluk Kutlaması 4
  • Abisad Şampiyonluk Kutlaması 3
  • Abisad Şampiyonluk Kutlaması 2
  • Abisad Şampiyonluk Kutlaması 1
  • 09 Mayıs 2016 Ankara Toplantısı
  • Abisada Bayan Üye Av Hare Arabacı
  • Vadafone Arenanın Cumhurbaşkanı Protokol açılışı
  • Vadafone Arenanın Protokol açılışı
  • Abisad Vadafone Arenayı gezdi
Etkinlik Takvimi
E-Bülten
Ankete Katılın


Sonuçlar
Tüzüğümüz

ADANA BEŞİKTAŞLI   İŞ ADAMLARI  DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

1.1 Derneğin adı “ADANA  BEŞİKTAŞLI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ Merkezi ADANA 'dır. Bu isim tüzüğün muhtelif maddelerinde kısaca “DERNEK” kelimesi ile ifade edilmiştir.

1.2 Derneğin Şube  kuruluş yılı 2015’dir.

1.3 Dernek merkezi  İstanbul ’dadır. Adana Şubedir.

MADDE 2 DERNEĞİN AMACI

2.1 İstanbul’da faaliyette bulunan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, kısa adı “BJK” olan spor kulübünün sporcuları, taraftarları ve kongre üyeleri ile iş adamlarını üye olarak bir çatı altında toplamak.

2.2 Üyeleri arasında tanışıklık ve arkadaşlığı geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

2.3 Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak organizasyonlar yapmak.

2.4 Üyeler arasında tesanüd sağlamak, dostluğu geliştirmek ve BJK’nin gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında daha da yücelip başarılı olabilmesi için maddi ve manevi desteği vermek.

2.5 Dernek lokalinde veya uygun diğer mahallerde; konferans, toplantı, seminer, panel düzenlemek ve piyango, balo, çay, kokteyl, v.b. organizasyonlar yapmak.

2.6 Sportif organizasyonlar yapmak, yurt içine ve yurt dışına seyahatler düzenlemek.

2.7 Üyeler arasında iletişim sağlamak üzere dergi, broşür, bülten, v.b. çıkartarak amaca uygun neşriyatta bulunmak.

2.8 Amacına uygun çalışmalarda bulunan gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, kuruluş amacına karşı olmamak kaydıyla diğer dernek, birlik, federasyon veya konfederasyonun çalışmalarına katılmak.

2.9 Birlik, federasyon veya konfederasyon kurmak veya varolanlara veya olacaklara katılmak.

2.10 Menkul ve gayrimenkul satın almak.

2.11 Beden terbiyesi ile ilgili her türlü sporla amatörce uğraşmak, her spor dalında amatör ruhla sporcular yetiştirmek, üyeler ve sporcular arasında sevgi, saygı ve dayanışma kurmak.

2.12 Ülke eğitimine, sporuna ve sağlığına katkıda bulunmak üzere her türlü tesis yaptırılması ve işletilmesi yanında, eğitim kursları düzenlemek ve spor kulübü kurmak veya desteklemek, v.b. faaliyetlerde bulunmak.

2.13 Dernek kesinlikle siyasetle uğraşmaz.

MADDE 3 KURUCU ÜYELER

3.1 Kurucu üyelerin adları, soyadları, meslekleri, tabiiyetleri ve ikamet adresleri aşağıda gösterilmiştir:

 

MADDE 4 DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

 

4.1 Derneğe üye olmak üzere başvuran kişinin Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne ruhen bağlı  Kongre üyesi ve taraftarı olması, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 4’üncü ve 16’ncı maddelerinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak ve başka bir kulübün (sosyal faaliyetleri dışında) üyesi bulunmaması koşulu ile derneğe üye olabilir.

4.2 Bu nitelikleri olan kişinin derneğe üye olabilmesi için (2014 yılından sonraki üyelik girişleri için), bir yılını doldurmuş iki asil üyenin takdimi şarttır. Üye olmak isteyen kişi dernekten alacağı basılı üyelik başvuru formunu doldurur ve imza ederek derneğe verir.

4.3 Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

4.4 Derneğe üye olarak kabulüne karar verilen istekli, kararın kendisine yazı ile bildirilmesini izleyen onbeş gün içinde giriş bağışı ile yıllık aidatını ödemek zorundadır.

4.5 Dernek üyeleri, derneğin imkanlarından tüzük hükümleri dahilinde eşit olarak yararlanır. Dernek üyeleri, tüzük hükümlerine ve yönetim kurulu kararlarına uymak zorundadırlar.

4.6 Derneğe büyük yararı, maddi ve manevi yardımları dokunmuş veya dokunacak ve güç kazandıracak kişiler yönetim kurulu kararı ile onur üyeliğine seçilebilir. Bu kişiler diledikleri takdirde genel kurul toplantılarına veya diğer toplantılara katılabilirler. Aidat ödeme yükümlülükleri yoktur. Ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

4.7 Yabancı uyrukluların üye olabilmeleri için o yabancının Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet hakkına sahip olması gereklidir.

4.8 Dernek üyelerinin üyelikten çıkması yazılı istekle olur.

4.9 Dernek tüzük hükümlerine ve yönetim kurulu kararlarına aykırı harekette bulunmak üyelikten çıkarılma nedenidir.

4.10 Dernek üyesi iken medeni hakları kullanma yetkisini ve derneğe üye olma hakkını kaybedenler ile dernek tüzüğü ve yönetim kurulu kararlarına aykırı hareketlerinden dolayı yönetim kurulunca üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.

4.11 Derneğe olan mali yükümlülüklerini yerine getirmemek de üyelikten çıkarılma nedenidir. Yukarıda belirtilen bu durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.

4.12 Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır.

4.13 Üye, ikamet adresini değiştirdiği takdirde yeni adresini yönetim kuruluna bir yazı ile bildirir.

MADDE 5 DERNEĞİN ORGANLARI

5.1 Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

Genel kurul,

Yönetim kurulu,

Denetleme kurulu.

MADDE 6 GENEL KURUL

6.1 Genel kurul derneğin en yetkili organıdır.

6.2 Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan ve yıllık ve varsa geçmiş yıllara ait ödenmemiş aidatlarının tamamını ödemiş üyelerden oluşur.

6.3 Genel kurul, olağan genel kurul ve olağanüstü genel kurul olmak üzere iki türlü toplantı yapar.

MADDE 7 ÇAĞRI USULÜ

7.1 Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

7.2 Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

7.3 Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

7.4 Üyeler ikinci toplantıya madde 7.1’de belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve madde 7.2 esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

7.5 Olağan genel kurul toplantıları iki yılda bir OCAK ayı içinde, yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği tarih, saat ve yerde yapılır.

7.6 Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu şehirden başka yerde yapılamaz.

7.7 Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler. Üyeler, listedeki adlarının hizasını imzalayarak genel kurula girerler.

7.8 Derneğe borçlu olanlar toplantıya katılamaz ve oy veremezler.

7.9 Genel kurul, kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

7.10 İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı, dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

7.11 Genel kurul toplantısı, yönetim kurulu başkanı veya adına hareket eden yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Müteakiben genel kurul divanına bir başkan, ve iki raportör seçilir.

7.12 Toplantının yönetimi genel kurul divan başkanına aittir. Raportörler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.

7.13 Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

7.14 Genel kurulda alınan kararlar, muhalif kalanlar ve bulunmayanları da bağlar.

7.15 Genel kurulca, tüzükte yapılacak tadil teklifleri ile müzakere takrirlerinin yazılı olması şarttır. Kifayeti müzakere teklifi, gündemin bu maddesinin müzakeresi üzerinde, teklifin genel kurul divanına tevdiinden önce, söz almış bulunan üyelerin konuşma haklarını kullanmalarından evvel oya sunulamaz.

7.16 Kararlar, toplantıya iştirak eden üyelerin ekseriyeti ile alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Oylar şahsen kullanılır; vekaletname kullanılamaz.

7.17 Seçimlere geçilmeden önce, genel kurul divanının teklifi ile genel kurul tarafından, işari oyla üç kişilik bir oy tasnif heyeti seçilir.

7.18 Genel kurul divanının huzurunda, tasnif heyeti tarafından toplanan oyların sayımı bittikten sonra netice divan başkanı tarafından genel kurula bildirilir.

7.19 Mühürsüz zarflardan çıkacak oy pusulaları hükümsüz addedilir. Aynı listede birden fazla yazılmış aynı isimler tasnifte bir oy olarak kabul edilir.

7.20 Genel kurul müzakere zabıtları divan başkanına tevdi edilir. Yönetim kurulları, genel kurul zabıtlarını kıymetli evrak olarak muhafaza ile mükelleftirler.

7.21 Yapılacak seçimlerde yönetim kurulu 9 asil, 5 yedek; denetim kurulu için 3 asil, 3 yedek üye gizli oyla seçilir. Yedekler almış oldukları oy sayısına göre göreve çağrılır. Aynı sayıda oy alan yedekler arasında tercihi başkan yapar.

7.22 Yönetim kurulu, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, muhasip, veznedar ve ayrıca dört üyeden ibaret olmak üzere dokuz kişiden teşekkül eder. Her üye üzerine aldığı görevden şahsen ve yönetim kurulu da genel kurula karşı topluca sorumludur. Yönetim kurulu derneği, tüzük ve genel kurul kararları gereğince idare eder.

7.23 Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

MADDE 8 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
8.1 Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinde beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

8.2 Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteyen üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 9 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

9.1 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarının seçilmesi,

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi,

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylamak,

Derneğin feshi,

Yönetim kurulunca getirilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.

 

MADDE 10 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

10.1 Yönetim kurulu, 9 asil ve 5 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin çağrılması zorunludur.

10.2 Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kururlun onayına sunmak,

Genel kurulun yetkisi ile taşınır ve taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,

Dernek lokalini işletmek,

Balo, piyango, aile toplantısı, yurtiçi ve yurtdışı konferans, panel, sempozyum gibi toplantılar ile her türlü sosyal faaliyetleri yürütmek,

Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek ve ayni haklar tesis ettirmek,

Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporları düzenlemek,

Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

Derneğe üye alınmasına ve üyelikten çıkarmaya karar vermek,

10.3 Yönetim kurulu görev bölümü yaparak, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, veznedar ve muhasip üyeyi seçilenler arasından belirler. Bir üyenin başkanlık süresi dolduktan sonra ikinci defa başkan seçilebilmesi için aradan altı yıl geçmesi gerekmektedir.

10.4 Yönetim kuruluna seçilenler, genel kurul toplantısını müteakiben en geç üç gün içinde toplanarak aralarında görev bölümü yaparlar. Neticeyi karar defterine geçirirler. Seçilenlerin aldıkları oyları gösteren bir listeyi lokalin uygun bir yerine asarlar. Yönetim kurulunda her hangi bir sebeple boşalacak yerlere, almış oldukları oy adedi sırasına göre fazla olan yedek üye davet edilir.

10.5 Olağan genel kurul sonucunda seçilecek yönetim kurulu iki yıl süreyle görevlidir. Bu üyeler yeniden seçilmek hakkına sahiptirler.

10.6 Yönetim kurulu kararlarını ekseriyetle verir. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf ekseriyet sayılır. Yönetim kurulu dernek işlerini tedvir için bütçe imkanları dahilinde eleman istihdam edebilir. Yönetim kurulu, muayyen işleri idare ve sonuçlandırmak üzere dernek üyeleri arasından komiteler oluşturabilir. Bu komitelerin kararları istişari mahiyette olup, uygulanmasından doğacak mesuliyet ve aksaklıklar yönetim kuruluna aittir.

10.7 Başkan derneği temsil eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim kurulu ve genel kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar, bilumum yazışmaları dernek adına imza eder. Başkan, sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerinin bir kısmını başkan yardımcısına devreder.

10.8 Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı ve yetki aldığı zamanlarda başkana ait görevleri yapar. Yönetim kurulunca oluşturulan tüm komitelere başkanlık yapar ve çalışmalarını koordine eder. Basınla olan ilişkileri düzenler.

10.9 Genel sekreter, başkan yardımcısı bulunmadığı zamanlarda buna ait salahiyetleri kullanabilir. Dernekçe tutulacak defterlerin tutulmasını sağlar ve yönetim kurulu kararlarını defter kayıt ile üyelere imzalattırır. Dernek propaganda, neşriyat, vs. işlerini yürütür.

10.10 Muhasip üye, derneğin bütçe ve muhasebe işlerini tanzim ve idare eder. Derneğin muhasebe işlerini kendi mesuliyeti altında yönetim kurulu kararı ile, ücretli veya ücretsiz kimselerin yardımı ile mevzuata uygun olarak yapar. Derneğin tahsilat ve tediyatına ait evrak vesaiki imza eder. Derneğin yıllık bütçesini ve genel kurula tevdi edilecek hesap vaziyeti ile muhasebe raporunu hazırlar. Genel kurula bunun açıklamasını yapar ve tenkitlere cevap verir.

10.11 Veznedar üye, derneğin bilumum hesap hareketini tanzim ve idare eder. Tahsilat ve tediye evrakını muhasip üye ile birlikte imzalar. Dernek kasasında, memur maaş katsayısının bin rakamı ile çarpımı sonucu çıkacak miktar kadar para bulundurulabilir.

10.12 Dernek lokalini yönetim kurulu kararlarına uygun olarak idare etmek, lokal dahilinde disiplin tesisine çalışmak, personelin tavır ve hareketlerini kontrol etmek, lokalin muntazam işleyişini temin etmekle görevli olarak yönetim kurulu, üyelerden birini idare amiri olarak görevlendirir.

10.13 Mali işlerde tahsil ve tediye evrakını başkan veya başkan yardımcısı ile veznedar veya muhasip üye müştereken imza ederler. Başkan, başkan yardımcısı veya genel sekreter evrakı münferiden imza ederler. Derneği yük altına sokacak ahvalde yönetim kurulu kararı esastır. Yönetim kurulunca verilmiş olan yıllık yetki limiti üzerinde hiçbir ödeme yapılamaz.

10.14 Derneğin idari işlerini yürütme şekil ve esasları yönetim kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Yönetim kurulu dernek işleri gerektirdikçe ve her halde en az ayda bir kez dernek idare merkezinde önceden kararlaştıracağı belli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

10.15 Yönetim kurulunca oylar kabul veya red şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılamaz. Kararın altına red gerekçesi yazılır.

10.16 Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 

MADDE 11 DENETLEME KURULU

11.1 Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

11.2 Denetleme kurulunun görevleri:

En geç altı ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap, işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek,

Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplanmasından önce hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak,

Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

 

MADDE 12 ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

12.1 Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.MADDE 13 ÜYELERİN VERECEKLERİ AİDAT MİKTARLARI

13.1 Her üyeden Giriş aidatı 2000 TL yıllık aidat ise  1000.TL alınır. Aidat tutarı  her yeni yılın ilk ayında OCAK  ayı içerisinde Alınır. Derneğe giriş bağışı her yıl yönetim kurulunca belirlenir. Dernekten çıkan veya çıkartılan üyeye ödediği aidat iade olunmaz. Dernek aidat miktarını arttırmaya genel kurul yetkilidir.

 

MADDE 14 MALİ HÜKÜMLER

14.1 Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

Yılda 1000.TL üye aidatı ve dernek girişi 2000 den az olmamak üzere bağışları,

Dernekçe yapılan yayınlar, balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakaları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri,

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

Dernek lokalince üyeye ait lokanta veya büfeden elde edilen gelirler,

Bağış ve yardımlar,

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

14.2 Üye yıllık tahsilatı, dernek merkezinde Banka hesabına yatırılarak makbuz mukabilinde yapılır.

14.3 Dernek siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

 

MADDE 15 DERNEKÇE TUTULMASI GEREKLİ DEFTERLER VE KAYITLAR

15.1 Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

Derneğe üye kayıt defteri. Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri ve yıllık aidat taahhütleri bu deftere yazılır.

Karar defteri. Yönetim kurulu kararları, tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararları başkan ve üyelerce imzalanır.

Gelen ve giden evrak defteri. Gelen ve gönderilen evrak, tarih ve numara sırası ile bu deftere kaydedilir.

Gelir ve gider defteri. Dernek namına tahsil olunan bütün paraların alındıkları, sarf olunan paraların da verildikleri yerler, tarihiyle bu defterde gösterilir.

Demirbaş defteri. Bütün taşınır ve taşınmaz demirbaş vasfındaki (kayda tabi malzeme hariç) eşya bu deftere kaydolunur.

Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri. Bütçe kesin hesap ve bilanço ile gelir ve gider çizelgeleri bu deftere işlenir.

Alındı belgesi kayıt defteri. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak olan alındı belgeleri, en küçük cilt olan cildinden başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle bu deftere kaydolur.

Bu maddedeki defterler notere tasdik ettirilir.

 

MADDE 16 HESAP YILI VE SARFİYAT ŞEKLİ

16.1 Bütçenin mer’iyeti yönetim kurulu seçim tarihinde başlar, müteakip ikinci yılın yönetim kurulu seçim günü biter.

16.2 Derneğin mali işleri, genel kurul tarafından onaylanmış bir bütçeyle tedvir olunur. Gelir ve giderler bütçede ayrı ayrı ve detaylı olarak gösterilir.

16.3 Bütçenin tatbikinden başkan ve muhasip üye müştereken sorumludur.

16.4 Dernek masrafları şunlardır:

İlk tesis masrafları,

Dernek lokalinin kira, teshin, tenvir, tamir ve emsali müteferrik masrafları,

Personel masrafları, vergi, resim ve harçlar,

Sosyal yardım masrafları,

Kar mevzuu olmayan neşriyat masrafları vs. diğer masraflar.

Bütçede öngörülen tüm harcamalar.
16.5 Dernek adına 10.000.000 TL’na kadar bedeli nakden temin edilmek suretiyle gayrimenkul alımına yönetim kurulu yetkilidir. Bu miktara tecavüz eden sarfiyat için genel kuruldan yetki alınması şarttır.

16.6 Tahsil, tediye ve mahsup fişleri ile makbuz ve çekler yönetim kurulunca tasdikli mahsup defterine cilt sıra numaraları ile adetleri belirtilmek suretiyle kaydedilerek, veznedar üye tarafından muhafaza edilir.

16.7 Tediyelerde, istihkak sahiplerinden makbuz ve fatura alınması esastır. Fatura ve makbuzlar tediye fişine iliştirilir.

16.8 Dernek masrafları göz önünde tutulmak suretiyle hazırlanacak dönem bütçesi de, gelir fazlası mümkün olduğu kadar hakikate yakın bir şekilde tahmin ve tespit olunduktan sonra genel kurulun tasdikine sunulur. Dönem geliri masrafları karşılamadığı takdirde farkı, ilk yapılacak genel kuruldan onayı alınmak suretiyle yapılır ve kayıtlara intikal ettirilir. İhtiyaç duyulan ilave kaynak borç ile karşılanır.

16.9 Yönetim kurulu, derneğe ait taşınmaz malları genel kurul kararı alınmadan hiçbir şekil ve surette ipotek yapamaz ve satamaz.

 

MADDE 17.1 ANA TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

17.1 Dernek ana tüzüğünün tadili, genel kurulda mevcut üyelerin üçte iki ekseriyeti ile yapılır.

 

MADDE 18 DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ

18.1 Derneğin feshi genel kurulda mevcut üyelerin üçte iki ekseriyetle vereceği kararla olur. Fesih kararı, 15 gün içinde yönetim kurulunca mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.

18.2 Derneğin feshi halinde, hesapları tasfiye etmek, taşınır ve taşınmaz malları devretmek için genel kurul tarafından üçü yönetim kurulu üyelerinden olmak üzere eş kişilik bir tasfiye heyeti seçilir.

MADDE 19 MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

19.1 Genel kurul toplantısında ana tüzükte yapılan değişikler yönetim kurulunca seçilen üyelerin vazifeleri, ikametgahları mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.

19.2 Toplantılarda derneğin gayesine aykırı konuşmalar yapılamaz.

19.3 Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 2908 sayılı Dernekler Kanunu, bu kanunda da hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 Tüm Hakkı Saklıdır.© 2015    
 
Adana Beşiktaşlı İş Adamları Derneği  (ABİSAD)